Convocatòria ajudes per adequar cambres de bany d’habitatges amb persones majors o persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda, residents, per millorar-ne l’accessibilitat

26-Juliol-2021

1. Poden ser beneficiaris d'aquesta ajuda els propietaris, copropietaris i arrendataris dels habitatges que compleixin els requisits següents:

a) Que l'habitatge sigui residència habitual i permanent d'alguna persona major de 65 anys o persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda amb un grau de discapacitat reconeguda, al manco del 33 %. En ambdós casos la residència habitual s'ha d'acreditar amb un certificat d'empadronament.

b) Que el beneficiari resident a les Illes Balears tengui la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa; o, en el cas d'estrangers no comunitaris, que el beneficiari tengui la residència legal a Espanya.

c) Que estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

d) Que les obres estiguin sense començar en el moment de la sol·licitud o, en el cas que les obres estiguin començades, que el sol·licitant presenti una declaració responsable, amb fotografies de l'estat anterior a les obres, que en justifiqui la necessitat i on s'indiqui la data d'inici de les obres. En tot cas, l'inici de les obres ha de ser posterior a l'1 de gener de 2020.

e) Si el beneficiari té la condició d'arrendatari, ha de presentar l'autorització del propietari per poder fer les obres.