Junta de Govern i Comissions

Òrgan que, sota la presidència del batle, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que a aquest li correspon i exerceix les funcions que senyala la llei.

JUNTA DE GOVERN

Bernat Isern Bauza

Miguel Ángel Rosselló Jiménez

Maria Teresa Vidal Balaguer

COMISSIÓ INFORMATIVA PLENARI

Òrgan que té per funció l’estudi, informe i consulta dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del ple de l’Ajuntament.

Bernat Isern Bauza

Miguel Ángel Rosselló Jiménez

Maria Teresa Vidal Balaguer

Catalina Moragues Calafell

Alexandre Moragues Pascual

Guillem Ensenyat Palmer

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Òrgan que té per funció l’examen, estudi i informe de totes les comptes, pressupostàries i extra pressupostàries, que s’hagin d’aprovar per el ple de la Corporació.

Bernat Isern Bauza

Miguel Ángel Rosselló Jiménez

Bartolomé Sastre Moner