Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa


Source URL: https://ajestellencs.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/taxa-ocupacio-de-terrenys-dus-public-amb-taules-i