Ordenança fiscal reguladora de la taxa per espectacles o atraccions, industries del carrer i ambulants, rodatge cinematogràfics situats en terrenys d’ús públic


Source URL: https://ajestellencs.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-espectacles-o