Ordenança fiscal reguladora de la taxa de proveïment d’aigua potable d’Estellencs


Source URL: https://ajestellencs.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-de-proveiment