Ordenança municipal reguladora de la taxa per a la utilització d espais i materials municipals de l'Ajuntament d'Estellencs


Source URL: https://ajestellencs.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-municipal-reguladora-de-la-taxa-la-utilitzacio